Gebyrer

See fees in english below

Oversigt over gebyrer

Alle priser er i DKK (danske kroner) og pr. lejlighed, medmindre andet er angivet.

For sen tilbagelevering

 • Brugeren kan blive opkrævet for perioden fra den planlagte afslutning af reservationsperioden til køretøjets faktiske returnering. Brugeren betaler dobbelt timepris gange antal timer brugeren kører for meget.


Kørsel uden for det tilladte område 

Køretøjet bringes uden for Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland uden forudgående skriftlig tilladelse fra selskabet. 

 • 1.000 kr. Selskabets faktiske omkostninger kan tilføjes. 
   

Trængselsafgift, broafgifter og vejafgifter (herunder Øresundbroafgifter) og andre lignende afgifter, der ikke er inkluderet i tjenesten

Brugeren kan blive opkrævet et gebyr, hvis bøder og / eller gebyrer pålagt brugeren på grund af overtrædelser, som brugeren er ansvarlig for, ikke betales til tiden af brugeren og virksomheden, som ejer af køretøjet, skal betale. 

 • Faktiske omkostninger plus administrationsgebyr på 200 kr.


Parkeringsbøde

Brugeren kan blive opkrævet et gebyr, hvis bøder og / eller gebyrer pålagt brugeren på grund af overtrædelser, som brugeren er ansvarlig for, ikke betales til tiden af brugeren og virksomheden, som ejer af køretøjet, skal betale. Dette gælder også for bøder/gebyrer udstedt på parkeringspladser ved hjælp af barrierer med automatisk påvisning af ind- og udrejse. 

 • Faktiske bødeomkostninger plus administrationsgebyr på 200 kr. 


Forkert parkeret køretøj

Alternativt køretøj tilbage til den forkerte KINTO-placering.

 • Faktiske bødeomkostninger plus administrationsgebyr på 200 kr. og eventuelt eventuelle omkostninger ved transport af køretøjet til det korrekte sted. 


Utilstrækkeligt brændstofpåfyldning køretøj 

Returneret med mindre end en fjerdedel tank

 • 500 kr. 


Beskidt/stærkt tilsmudset køretøj 

Plus eventuelle ekstra omkostninger til istandsættelse, vask, tab af lejemuligheder osv. 

 • 1.000 kr.
   

Dyr i køretøj

 • 1.000 kr.


Fartbøde

 • Faktiske bødeomkostninger plus administrationsgebyr på 200 kr.


Rygning i køretøj

 • 2.500 kr.


Mistet brændstofskort

 • 500 kr.


Brændstofskort, der anvendes til andre formål end brændstofpåfyldning

 • Faktiske omkostninger plus administrationsgebyr på 1.000 kr.


Brændstofskort, der bruges til at tanke egen/en anden persons køretøj 

 • Faktiske omkostninger plus administrationsgebyr på 1.000 kr.


Tyveri fra ulåst køretøj 

For eksempel brændstofkort

 • Faktiske omkostninger plus administrationsgebyr på 1.000 kr.


Køretøjet returneres uden at tilslutte ladekabel

 • 500 kr. 


Mistet ladekabel 

 • 6.000 kr.


Lys efterladt tændt

Køretøjets lys er efterladt tændt og KINTO skal ud for at slukke det eller oplade batteriet. Brugeren vil blive opkrævet for opladningstid, som om det var hans/hendes reservationsperiode. 

 • 500 kr. 


Ulåst køretøj/vinduer åbner

Dør eller vindue 

 • 2500 kr. 


Rykkergebyrfaktura

Pr. faktura i form af papirfaktura

 • 100 kr. 


Selvrisiko for skader for KINTO Share

Selvrisiko og nedsat selvrisiko ved tilkøb af nedsat selvrisiko.

 • Skader på køretøjet: 5.000 kr. (med tilkøbt nedsat selvrisiko: 0 kr.
 • Trafikskader (skader på anden ejendom): 5.000 kr. (med tilkøbt nedsat selvrisiko: 0 kr.)
 • Køretøj stjålet ved brug af appen eller nøglen efter behov: Køretøjets fulde pris (med tilkøbt nedsat selvrisiko: Køretøjets fulde pris)


Additional fees

Overview of other fees

All prices are in DKK (Danish kroner) and per trip, unless something else is stated.


Overdue time (late return of the vehicle)

 • The lease holder may be charged for the time period, from the booking finishes until the car is returned at the KINTO station. The hourly fee for overdue time is 2 times the normal rate. E.g., 2 hours overdue for Corolla T/S: (49x2)x2=196 


Driving outside the allowed countries

The vehicle is driven outside Denmark, Sweden, Norway, Finland and Germany without a preestablished written permission from the company. 


 • DKK1000 + Possible expenses incurred on the company. 


Congestion charge, bridge tolls, road taxes, (including Øresund bridge) and other fees not included in the service. 

The lease holder can be charged a fee, if fines and/or fees imposed on the vehicle, that are within the responsibility of the lease holder, are not paid on time, by the leasing holder. 


 • Actual amount of fee/fine plus an administration fee of DKK200. 

 

Parking tickets

The lease holder may be charged for fines or fees imposed on the company, due to infringements or violations of parking rules in public and private parking areas, if these are not paid on time by the lease holder. Rules are also applicable for fines/fees issued in parking areas using barriers with automatic detection of entrance and exit. 


 •  Amount on the fine plus an administration fee of DKK200.


Vehicle not left by the KINTO station 

 • Actual cost of imposed fines plus an administration fee of DKK200 and possible costs of transporting the vehicle to the right KINTO station. 


Insufficient fueling of vehicle

 • Vehicle returned with less than ¼ in the tank


Heavily soiled vehicle 

 • DKK1000 for cleaning plus any extra costs of refurbishment, washing and possible loss of income incurred.